This is default featured slide 1 title This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 5 title

NA PODSTAWIE PORÓWNAŃ

Na podstawie tego rodzaju porównań można oczywiście ułożyć listę badanych prób od osiągających najwyższe wskaźniki agresji do tych z naj­niższymi, ale taki zabieg ma w istocie ograniczoną wartość poznawczą. Po pierwsze- a jest to ważny problem wszelkich badań międzykulturowych- nie

WSKAŹNIKI AGRESJI

Okazało się jednak,że te dwa wskaźniki agresji, tj. samoopis i ocena rówieś­ników, są umiarkowanie pozytywnie skorelowane, tj. dzieci postrzegane przez swoich kolegów jako bardziej agresywne także same dla siebie charak­teryzują jako relatywnie bardziej agresywne w interakcjach z kolegami. Ustalono także,

UCZESTNICZĄC W BADANIACH

Ponadto, uczestniczące w badaniach dzieci oceniane były przez nauczycieli, a także gromadzono dane dotyczące ich osiągnięć szkol­nych, dane charakteryzujące warunki życiowe i status socjoekonomiczny rodziny, itp. Tego rodzaju materiał empiryczny poddano analizom statystycz­nym umożliwiającym określenie związków między badanymi zmiennymi i

DOBÓR O BADAŃ

Dobór dzieci dó badań odbywał się poprzez wylosowanie szkół, a następnie klas; chodziło o dzieci realizujące normalny obowiązek szkolny, a także wystarczająco dobrze znające sie wzajemnie. Ta kompozycja porównywanych prób pozwala na analizę związku, z jednej strony, między płcią (chłopcy

PŁEĆ I ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Większe prawdopodobieństwo różnych form agresji pośredniej, zwłaszcza w sytuacji konfliktów, jest zresztą rejestrowane rów­nież u dorosłych kobiet w różnych kulturach, a także u samic małp człeko­kształtnych (por. Bjorqkvist i in. 1992)Nasze zainteresowanie koncentruje się jednak nie tyle na prostym porów­nywaniu

POWSZECHNE PRZEKONANIE

Kolejno zajmiemy się socjopsychologiczną charakterystyką młodzieżowego gangu przestępczego i analizą czynników warunkujących inten­sywność czy zakres agresji/przemocy manifestowanych przez tego rodzju grupy. Końcowa część prezentowanego opracowania mówi o czynnikach i zjawiskach występujących w eskalacji agresji i przemocy, także wśród dzieci i

AGRESJA I PRZEMOC

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne przyj­muje różną postać i ma wielorakie uwarunkowania. Przedmiotem dalszej pre­zentacji będzie charakterystyka kilku form tego zjawiska, jak też analiza tych socjopsychologicznych konceptualizacji, które pozwalają wyjaśnić niektóre mechanizmy kreowania agresji i

AGRESJA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Po piąte, traktowanie agresji i przemocy jako zjawiska społecznego oznacza przyjęcie tezy, iż pewne warunki socjalizacyjne i spo­łeczno- kulturowe szczególnie sprzyjająpojawianiu się tych form zachowania się w życiu społecznym dzieci i młodzieży.’Przemoc w rodzinie i agresja wobec dzieci (por. I

KOLEJNE ASPEKTY

Kolejne aspekty relacji zachowanie się – kontekst społeczny, ważne dla objaśniania agresji/przemocy jako zjawiska społecznego, wiążą się z włas­nościami funkcjonowania grupy oraz szczególnymi warunkami socjalizacyj- nymi. Tak więc, po czwarte, struktura grupy oraz procesy zachodzące w grupie, zwłaszcza normy i

IDENTYFIKACJA PRZEJAWÓW AGRESJI

Po drugie, można identyfikować takie przejawy agresji i przemocy, które -aczkolwiek są wykonywane przez konkretne osoby- pojawiają się tylko w ramach aktywności mniejszej czy większej grupy społecznej. Ilustrację tej tezy stanowią tak drastyczne zdarzenia jak gwałty zbiorowe, a także wandalizm

DLA PRZYBLIŻENIA

Dla przybliżenia tego rodzaju podejścia można odnotować choćby następujące aspekty relacji między sytuacjami społecznymi i społecz­nymi standardami a zachowaniem się ludzi.Po pierwsze, zachowanie się interpersonalne ludzi, także agresja i przemoc interpersonalna dzieci i młodzieży, są zawsze realizowane w takim czy

RÓŻNE ASPEKTY

Te różne aspekty czy poziomy organizacji zjawisk nazywamy agresją i przemocą tj. agresja interpersonalna, agresja jako zjawisko społeczne, wojna, są charakterystyczne i objaśnione w odmiennych kategoriach poznawczych. Agresja/przemoc ujmowana jako zjawisko społeczne odnoszona jest nie tyle do osobistych skłonności konkretnych