This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

ZACHOWANIE WOBEC INNYCH

Ponieważ Olweus (por. tekst w tym zbiorze) szczegółowoomawiaproblem „napastliwego” zachowania się dzieci w szkole wobec innych, a także przed­stawia zasady postępowania korekcyjnego wobec tego rodzaju agresji/prze­mocy, tutaj przypominamy tylko podstawowe charakterystyki uczestników takich interakcji- „napastliwe” zachowanie się częściej manifestują chłopcy

CHARAKTERYSTYCZNA ASYMETRYCZNOŚĆ

Charakterystyczna jest asymetryczność relacji między tymi dwoma grupami(„napastnicy” czy „agresorzy” vs.„ofiary”) w zakresie możliwości uży­cia „ siły”, mianowicie z takich czy innych względów „atakowani”(„napastowa- ni”, „wyniszczani”) nie są w stanie skutec7nie przeciwstawić się złemu trakto­waniu przez „napastników”. Biorąc pod uwagę

PRZEMOC W SZKOLE

Jednym z przejawów agresji/przemocy wśród dzieci sąrelacje jakie obserwuje się między pewnymi grupami uczniów na terenie szkoły i wokół aktywności związanych ze szkołą: chodzi o wyróżnienie tych, którzy „napastują”innych i tych, którzy są obiektami (ofiarami) różnych form owych „napastliwych” zacho­wań

BARDZIEJ PRECYZYJNE

Bardziej precyzyjne różnicowanie pokazało dalej, że zakres i charakter agresji przejawianej przez dzieci był relatywnie bardziej związany ze środowiskiem socjalizacyjnym, niż z płcią badanych dzieci. Dla naszych rozważań na agresję i przemoc u dzieci jako zjawisk społecznych przedstawione badania mają

Z JEDNYCH WZGLĘDÓW

W tych badaniach wskaźników agresjiu dzieci z różnych krajów, przedstawimy natomiast odpowiedź na pytanie oto w jakim stopniu agresja interpersonalna dzieci (czy aprobata agresji przez dzieci) wiąże się z ich płcią, a w jakim ze specyfiką środowiska społeczno- kulturowego. Uzyskane

NA PODSTAWIE PORÓWNAŃ

Na podstawie tego rodzaju porównań można oczywiście ułożyć listę badanych prób od osiągających najwyższe wskaźniki agresji do tych z naj­niższymi, ale taki zabieg ma w istocie ograniczoną wartość poznawczą. Po pierwsze- a jest to ważny problem wszelkich badań międzykulturowych- nie

WSKAŹNIKI AGRESJI

Okazało się jednak,że te dwa wskaźniki agresji, tj. samoopis i ocena rówieś­ników, są umiarkowanie pozytywnie skorelowane, tj. dzieci postrzegane przez swoich kolegów jako bardziej agresywne także same dla siebie charak­teryzują jako relatywnie bardziej agresywne w interakcjach z kolegami. Ustalono także,

UCZESTNICZĄC W BADANIACH

Ponadto, uczestniczące w badaniach dzieci oceniane były przez nauczycieli, a także gromadzono dane dotyczące ich osiągnięć szkol­nych, dane charakteryzujące warunki życiowe i status socjoekonomiczny rodziny, itp. Tego rodzaju materiał empiryczny poddano analizom statystycz­nym umożliwiającym określenie związków między badanymi zmiennymi i

DOBÓR O BADAŃ

Dobór dzieci dó badań odbywał się poprzez wylosowanie szkół, a następnie klas; chodziło o dzieci realizujące normalny obowiązek szkolny, a także wystarczająco dobrze znające sie wzajemnie. Ta kompozycja porównywanych prób pozwala na analizę związku, z jednej strony, między płcią (chłopcy

PŁEĆ I ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Większe prawdopodobieństwo różnych form agresji pośredniej, zwłaszcza w sytuacji konfliktów, jest zresztą rejestrowane rów­nież u dorosłych kobiet w różnych kulturach, a także u samic małp człeko­kształtnych (por. Bjorqkvist i in. 1992)Nasze zainteresowanie koncentruje się jednak nie tyle na prostym porów­nywaniu

error: Content is protected !!