This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

POWSZECHNE PRZEKONANIE

Kolejno zajmiemy się socjopsychologiczną charakterystyką młodzieżowego gangu przestępczego i analizą czynników warunkujących inten­sywność czy zakres agresji/przemocy manifestowanych przez tego rodzju grupy. Końcowa część prezentowanego opracowania mówi o czynnikach i zjawiskach występujących w eskalacji agresji i przemocy, także wśród dzieci i

AGRESJA I PRZEMOC

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne przyj­muje różną postać i ma wielorakie uwarunkowania. Przedmiotem dalszej pre­zentacji będzie charakterystyka kilku form tego zjawiska, jak też analiza tych socjopsychologicznych konceptualizacji, które pozwalają wyjaśnić niektóre mechanizmy kreowania agresji i

AGRESJA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Po piąte, traktowanie agresji i przemocy jako zjawiska społecznego oznacza przyjęcie tezy, iż pewne warunki socjalizacyjne i spo­łeczno- kulturowe szczególnie sprzyjająpojawianiu się tych form zachowania się w życiu społecznym dzieci i młodzieży.’Przemoc w rodzinie i agresja wobec dzieci (por. I

KOLEJNE ASPEKTY

Kolejne aspekty relacji zachowanie się – kontekst społeczny, ważne dla objaśniania agresji/przemocy jako zjawiska społecznego, wiążą się z włas­nościami funkcjonowania grupy oraz szczególnymi warunkami socjalizacyj- nymi. Tak więc, po czwarte, struktura grupy oraz procesy zachodzące w grupie, zwłaszcza normy i

IDENTYFIKACJA PRZEJAWÓW AGRESJI

Po drugie, można identyfikować takie przejawy agresji i przemocy, które -aczkolwiek są wykonywane przez konkretne osoby- pojawiają się tylko w ramach aktywności mniejszej czy większej grupy społecznej. Ilustrację tej tezy stanowią tak drastyczne zdarzenia jak gwałty zbiorowe, a także wandalizm

DLA PRZYBLIŻENIA

Dla przybliżenia tego rodzaju podejścia można odnotować choćby następujące aspekty relacji między sytuacjami społecznymi i społecz­nymi standardami a zachowaniem się ludzi.Po pierwsze, zachowanie się interpersonalne ludzi, także agresja i przemoc interpersonalna dzieci i młodzieży, są zawsze realizowane w takim czy

RÓŻNE ASPEKTY

Te różne aspekty czy poziomy organizacji zjawisk nazywamy agresją i przemocą tj. agresja interpersonalna, agresja jako zjawisko społeczne, wojna, są charakterystyczne i objaśnione w odmiennych kategoriach poznawczych. Agresja/przemoc ujmowana jako zjawisko społeczne odnoszona jest nie tyle do osobistych skłonności konkretnych

ZJAWISKO SPOŁECZNE

Tak rozumianą agresję/przemoc interpersonalną przeciwstawia się czynnościom społecznym, tj. zachowaniu zorientowanemu na dobro innych, prowadzącemu do korzystnych dla innych osób następstw (por.Leary, 1968;Reykowski, 1979). Agresję i przemoc występujące w świecie ludzi można analizować nie tylko w kategoriach zachowania interpersonalnego i

POWIĄZANIE Z BRAKAMI

Wiąże się to nie tylko z brakami w zakresie zintemalizowania norm i wzorców zachowań społecznie akceptowanych, ale przede wszystkim subiektyw­nymi „walorami” agresji jako zachowania obronno-adaptacyjnego. Wraz zpodnoszeniemsamoocenyizwiększaniemsię samoakceptacji (skutkiem efektywnych oddziaływań psychologicznych) powinno zanikać poczucie zagrożenia ikonieczność zmagania się zproblemami

OPRACOWANA KONCEPCJA

Przedstawiona w opracowaniu koncepcja funkcji zachowania agresywnego oraz wyodrębnione mechanizmy agresji umożliwiają:   precyzyjne wskazanie i opisanie konkretnej funkcji zachowania agre­sywnego oraz jego roli nie tylko wobec globalnie traktowanego obrazu własnej osoby, ale i poszczególnych jego składowych czy mechanizmów; zastosowanie, w oparciu

error: Content is protected !!