This is default featured slide 1 title This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 5 title

ZJAWISKO SPOŁECZNE

Tak rozumianą agresję/przemoc interpersonalną przeciwstawia się czynnościom społecznym, tj. zachowaniu zorientowanemu na dobro innych, prowadzącemu do korzystnych dla innych osób następstw (por.Leary, 1968;Reykowski, 1979). Agresję i przemoc występujące w świecie ludzi można analizować nie tylko w kategoriach zachowania interpersonalnego i

POWIĄZANIE Z BRAKAMI

Wiąże się to nie tylko z brakami w zakresie zintemalizowania norm i wzorców zachowań społecznie akceptowanych, ale przede wszystkim subiektyw­nymi „walorami” agresji jako zachowania obronno-adaptacyjnego. Wraz zpodnoszeniemsamoocenyizwiększaniemsię samoakceptacji (skutkiem efektywnych oddziaływań psychologicznych) powinno zanikać poczucie zagrożenia ikonieczność zmagania się zproblemami

OPRACOWANA KONCEPCJA

Przedstawiona w opracowaniu koncepcja funkcji zachowania agresywnego oraz wyodrębnione mechanizmy agresji umożliwiają:   precyzyjne wskazanie i opisanie konkretnej funkcji zachowania agre­sywnego oraz jego roli nie tylko wobec globalnie traktowanego obrazu własnej osoby, ale i poszczególnych jego składowych czy mechanizmów; zastosowanie, w oparciu

NISKIE OSIĄGNIĘCIA

Niskie osiągnięcia szkolne i niewyróżnianie się w żadnej dziedzinie życia szkolnego, sprzyjające kształtowaniu się zaniżonej samooceny oraz ne­gatywnym wartościom „Ja”;   podwyższony poziom lęku i napięcia oraz ich korelaty behawioralne;  nasilenie nieśmiałości, niepewności i zawstydzenia w sytuacjach spo­łecznych oraz izolowanie się

PIERWSZE OZNAKI

W wypadku wystąpienia pierwszych oznak, symptomów zaburzonego zachowania istotną sprawą jest prewencja interwencyjna. Niezwykle is­totne jest zwrócenie uwagi i wyłonienie dzieci z tzw. grupy ryzyka, w której na podstawie występujących symptomów oraz doświadczenia i wiedzy psy­chologa można z dużym prawdopodobieństwem

UMIEJĘTNOŚĆ FUNKCJONOWANIA

Wśród tych ostatnich można wymienić:a) nastawienie na diagnozowanie indywidualnych możliwości i specjalnych dzieci, umożliwienie ich pełnego rozwoju, jako punktu oparcia j samooceny;intelektualnych w wychowaniu dziecka;   dążenie i przyspieszenie rozwoju umiejętności i kompetencji interpersonal­nych poprzez wychowanie (treningi umiejętności interpersonalnych czy komunikacji

OBECNOŚĆ MECHANIZMÓW

W skrócie, paradygmatu podkreślającego obecność mechanizmów psychopatycznych czy parapsychopatycznych.Koncepcja ta zwraca uwagę na powiązane z niepokojem i lękiem me­chanizmy neurotyczne zachowania agresywnego, charakterystyczne dla ok­resu dorastania i zjawisk rozwojowych. Wraz z postępami dojrzewania pro­blemy związane z poczuciem tożsamości i własnej

AGRESJA A WSKAZANIA

Zwrócenie szczególnej uwagi na adaptacyjno-obronne funkcje agresji i rolę zaburzeń struktury „Ja” wydaje się istotne z punktu widzenia zjawiska nasilania się zachowań agresywnych wśród coraz to młodszych nastolatków. Istniejąuzasadnione podstawy, aby wiązać, przynajmniej w pewnym stopniu, to zjawisko, wymagające z

UTRATA KONTROLI

W warunkach utraty kontroli sztywne postawy neurotyczne mogą stać się źródłem zachowań agresywnych. Zachowania te mogą przybierać formy brutalnej, nasilonej agresji w aktach zemsty, dążenia do dominacji za wszelką cenę nad zagrażającymi „innymi”. Są one utrwalone poprzez dostarczanie wyrazistych sygnałów

PROBLEM SAMOKONTROLI

Mechanizm wybuchu spię­trzonej agresji skierowanej „na zewnątrz” charakteryzuje typ zabójcy zrówno­ważonego, o silnych mechanizmach hamowania emocji, nie okazującego agresji w codziennych sytuacjach życiowych (np. Blackbum 1969; Faulk 1988).Problemom samokontroli, niezależnie od ich formy, towarzyszy poczucie niskich możliwości efektywnego wpływania i

NADMIERNA KONTROLA

Mechanizm braku kontroli występuje w wypadku niedorozwoju me­chanizmów kontroli, prowadząc do osłabienia poczucia tożsamości. Może on aktywizować wszystkie powyżej opisane mechanizmy tożsamościowe, które z kolei torują drogę zachowaniom aspołecznym. Braki kontroli eliminują społeczno-kulturowe hamulce zachowania, prowadząc do impulsywnych czynów agresywnych,

BRAK KONTROLI

Mechanizm braku kontroli występuje w wypadku niedorozwoju me­chanizmów kontroli, prowadząc do osłabienia poczucia tożsamości. Może on aktywizować wszystkie powyżej opisane mechanizmy tożsamościowe, które z kolei torują drogę zachowaniom aspołecznym. Braki kontroli eliminują społeczno-kulturowe hamulce zachowania, prowadząc do impulsywnych czynów agresywnych,